WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI CDUN
od 11.05.2020

21.05.2020

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW KSZTAŁCENIA KURSOWEGO

Pragniemy poinformować, że 11.05.2020r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wznawia działalność ośrodków kształcenia kursowego.

Nasze ośrodki kształcenia kursowego

Oferta kursów stacjonarnych

Oferta kursów online

 

Praca ośrodków kształcenia kursowego będzie przebiegać zgodnie z procedurą sanitarną mającą na celu zapewnić Państwu udział w kursach, szkoleniach, seminariach z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.
W trosce o zdrowie naszych Kursantów, Instruktorów i Pracowników wprowadziliśmy regulamin organizacji szkoleń w okresie zwalczania epidemii COVID-19.

 

REGULAMIN dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w okresie zwalczania epidemii COVID-19.

 

 1. Przy wejściach do budynków /pomieszczeń użytkowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach tworzy się stanowiska pomiaru temperatury oraz wypełniania „Kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego” posiadające właściwe zabezpieczenia . Harmonogram dyżurów na powyższych stanowiskach określają w porozumieniu dyrektorzy/ kierownicy placówek.
 2. Warunkiem wejścia na teren jednostki/ udziału w zajęciach jest wypełnienie „Kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego”.
 3. „Kwestionariusz …” wypełniają wszystkie osoby wchodzące na teren jednostki z wyłączeniem pracowników świadczących stała pracę w systemie stacjonarnym.
 4. Wypełnienie kwestionariusza oraz pomiar temperatury ciała jest dobrowolne,  jednakże odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości wejścia na teren Zakładu.
 5. Odpowiedź twierdząca na którekolwiek z pytań zawartych w „Kwestionariuszu…” w punktach 1-4 również oznacza brak możliwości wejścia na teren Zakładu.
 6. Każda osoba wchodząca na teren Zakładu jest poddawana procedurze bezdotykowego mierzenia temperatury ciała. Osoby stojące w kolejce do pomiaru muszą zachować przynamniej 2-metrowe odstępy.
 7. Osoba dokonująca bezdotykowego mierzenia temperatury ciała wyposażona jest w maskę lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki.
 8. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5°C) lub wyraźnych oznak choroby takich jak m.in.: jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie w chodzi na teren Zakładu.
 9. W przypadku stwierdzenia u osoby przebywającej na terenie Zakładu objawów wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2/COVID-19 fakt ten  jest bezzwłocznie zgłaszany przedstawicielowi Zakładu.  Osoba wykazująca objawy zakażenia opuszcza teren Zakładu lub w miarę możliwości zostaje odizolowana. W przypadku wystąpienia objawów u uczestnika zajęć (ucznia, nauczyciela, wykładowcy)  zajęcia te zostają przerwane, sala zdezynfekowana i przewietrzona. W przypadku gdy objawy zakażenia zostały stwierdzone u osoby niepełnoletniej fakty ten zgłaszany jest  rodzicom/ opiekunom prawnym.
 10. Na terenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zapewnia się środki do dezynfekcji rąk,
  w umywalniach mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, ciepłą wodę oraz dostęp do instrukcji prawidłowego mycia rąk w dobie zwalczania epidemii COVID-19 .
 11. Odległość pomiędzy osobami powinna wynosić 2 m i odstęp między stolikami w sali podczas konsultacji -
  1,5 m, przy uwzględnieniu zasady zachowania powierzchni 4 m2 na osobę.
 12. Na terenie Zakładu osoby są zobowiązane do zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem pracowników wykonujących czynności zawodowe  nieobsługujących bezpośrednio interesantów lub klientów.
 13. Prowadzącemu zajęcia dydaktyczne Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zapewnia dostęp do przyłbicy ochronnej, a w razie potrzeby rękawiczki jednorazowe. Po każdych zajęciach przyłbica jest dezynfekowana przez organizatora zajęć.
 14. Pomieszczenia, w których były prowadzone zajęcia po ich zakończeniu są każdorazowo wietrzone, a powierzchnie dotykowe w szczególności: powierzchnie biurek, blaty ławek, krzeseł, klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane środkiem bakteriobójczym. 
 15. W przypadku realizacji zajęć praktycznych wymagających użycia sprzętu, narzędzi itp. przez kilka osób w grupie, uczestnicy dotykają ich w jednorazowych rękawiczkach, a po zakończeniu zajęć używany sprzęt jest dezynfekowany.
 16. Biblioteki szkolne i szatnie wyposażone są w regulaminy korzystania w okresie epidemii.

 

Kwestionariusz oceny ryzyka epidamicznego - w plikach do pobrania. 

Pliki do pobrania