Logopedia

OPIS STUDIÓW:

Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy. Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

 

CZAS TRWANIA:

4 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

 

PROGRAM:

1. Wprowadzenie do logopedii

2. Nauka o języku

3. Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy

4. Terapia logopedyczna

5. Elementy pedagogiki specjalnej

6. Psychologia ogólna i rozwojowa

7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

8. Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej

9. Dyslalia

10. Profilaktyka logopedyczna

11. Trudności w czytaniu i pisaniu

12. Emisja głosu i dykcja

13. Zaburzenie płynności mówienia

14. Metody badań logopedycznych

15. Terapia zaburzeń emocjonalnych

16. Foniatria

17. Audiofonologia

18. Fonologia i fonetyka artykulacyjna

19. Oligofazja i zaburzenia mowy w złożonych zespołach chorobowych

20. Mowa dzieci z rozszczepem

21. Elementy neurologii i psychiatrii

22. Afazja

23. Dyzartria

24. Komunikacja wspomagająca i alternatywna

25. Seminarium dyplomowe

26. Praktyka zawodowa – 60 godz.

 

Czesne za semestr: 1300 zł (4 semestry)

Zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl