O ośrodku ZDZ CDUN Katowice

Zakład Doskonalenia Zawodwego w Katowicach Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu województwa śląskiego wpisaną do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli – pismo Śl.KO.WO.OK 4234/16/01 z dnia 2 stycznia 2001 r.

Po dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze (pismo KO.EO.OI.JP.4234/16/01), Centrum z dniem 18 września 2003 roku staje się placówką o zasięgu ogólnokrajowym ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego, małopolskiego, łódzkiego i opolskiego.

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich z dniem 5 grudnia 2009 roku zostało wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim prowadzonej przez Samorząd Województwa Śląskiego pod numerem 6.

W dniach 8-12.01.2015r. odbyla sięewaluacja zewnętrzna ośrodka przez Zespół ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Katowicach. Raport z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej ukazał się 29.01.2015r. Ośrodek otrzymał ocenę B we wszystkich badanych obszarach.

 Od 15 kwietnia 2015 r. Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach posiada Akredytację  Śląskiego Kuratora OŚwiaty.

 

ZDZ CDUN Katowice prowadzi kursy:

  • kwalifikacyjne,
  • doskonalące,
  • szkolenia Rad Pedagogicznych,
  • seminaria i konferencje.

 

Kursy kwalifikacyjne organizowane są dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w placówkach oświatowych dla nauczycieli czynnych zawodowo i nauczycieli praktycznej nauki zawodu nie posiadających przygotowania pedagogicznego, dla nauczycieli i wychowawców w placówkach szkolnictwa specjalnego lub klasach zintegrowanych, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także pedagogów szkolnych i innych osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 Wszystkie kursy kwalifikacyjne realizowane są w oparciu o programy MEN po uzyskaniu zgody Kuratora Oświaty.

 

Tematyka szkoleń Rad Pedagogicznych, kursów doskonalących, seminariów i konferencji pozwala doskonalić umiejętności niezbędne w procesach dydaktycznych i wychowawczych.

Wszystkie formy kształcenia realizowane są przez kadrę o wysokich kwalifikacjach merytorycznych (pracownicy naukowi wyższych uczelni, edukatorzy, wizytatorzy Kuratorium Oświaty oraz doświadczeni metodycy).

ZDZ CDUN Katowice prowadzi szkolenia w ramach grantów kuratoryjnych i MEN.

Po ukończeniu kursów uczestnik otrzymuje świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.

Przedstawionych form szkolenia nie należy traktować jako oferty zamkniętej, lecz jako otwartą propozycję tematyczną. Jesteśmy otawrci na indywidualne potrzeby naszych klientów i stosujemy elastycznośc działań w celu realizacji zamowienia. W obszarze naszych działań jest zrealizowanie szkoleń na obszarze całego woj. sląskiego oraz opolskiego i małopolskiego oraz łódzkiego. Nasze ośrodki występują w całej Polsce, toteż nie jest dla nas problemem organizacja szkolenia w innym rejonie Polski.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonych szkoleń można uzyskać w siedzibie ZDZ Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach.