Europa 50 +

Projekt jest skierowany do kadry szkoleniowej i organizatorów kształcenia osób dorosłych i ma na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie metod wspierania reintegracji, aktywizacji oraz metodologii nauczania języków obcych i podstaw ICT w grupie osób po 50 roku życia.

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym:

  1. ZDZ Katowice - Koordynator

  2. ALVIT - inovace a vzdělávání s.r.o. (Czechy, Ostrawa)

  3. wisamar Bildungsgesellschaft ( Niemcy, Lipsk)

  4. CESIE (Włochy, Trappeto – Sycylia)

Planowane rezultaty:

a. wymiana doświadczeń, poznanie partnerskich rozwiązań, analiza porównawcza w zakresie:

  • metod docierania do osób w grupie wiekowej 50+
  • metod rozpoznawania barier, potrzeb, oczekiwań
  • metod rozpoznawania poziomu kompetencji kluczowych, w tym językowych i w zakresie ICT
  • metod i technik wspierania reintegracji i aktywizacji
  • metodologii nauczania języków obcych i podstaw ICT
  • prowadzenia badań, analiz, tworzenia baz danych, opracowań, narzędzi wspomagających

b. wzrost kwalifikacji kadry szkoleniowej

c. wypracowanie w ramach partnerstwa ulepszonych lub nowych technik wspierania procesów reintegracji i aktywizacji osób starszych,

d. stworzenie w ramach partnerstwa nowych lub lepiej dostosowanych do możliwości osób starszych metod, technik nauczania ich języków obcych i podstaw ICT jako umiejętności kluczowych we współczesnym świecie (oferta szkoleniowa atrakcyjniejsza dla osób w wieku 50+)

e. wdrożenie innowacyjnych metodologii do codziennej pracy szkoleniowej i doradczej wewnątrz zaangażowanych w partnerstwo organizacji, planowanie rozwoju zawodowego personelu w oparciu o dobre praktyki i wprowadzone innowacje,

f. opracowanie materiałów i narzędzi oraz rozpowszechnienie wyników, innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk na szerszą skalę

 Okres realizacji: 01-09-2014 - 31-08-2016

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS +

Więcej o ERASMUS +

I spotkanie międzynarodowe w Katowicach (10 - 11 grudnia 2014r.)

W dniach 10 -11 grudnia 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerów w ramach projektu „Europa 50 Plus”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji zaangażowanych w realizację projektu tj. ZDZ Katowice, ALVIT - inovace a vzdělávání s.r.o. z Republiki Czeskiej, CESIE w Włoch oraz wisamar Bildungsgesellschaft z Niemiec, a także zaproszeni eksperci zewnętrzni.

W trakcie spotkania zostały omówione szczegóły związane z realizacją projektu, a także - zgodnie z założeniami projektowymi, goście zostali zapoznani z zasadami kształcenia i aktywizacji zawodowej osób po 50 roku życia w Polsce.

Po przywitaniu gości przez pana Janusza Dubiela – I Wiceprezesa ZDZ Katowice, pani Patrycja Rosik – Koordynator projektu przypomniała założenia projektu, ze szczególnym uwzględnieniem celów i planowanych rezultatów jakie sobie wyznaczono oraz metod ich osiągnięcia.

W kolejnych punktach spotkania pani Joanna Wolnik – trener i doradca zawodowy przedstawiła aspekty pracy związanej z aktywizacją zawodową osób po 50 roku życia.

Metody i formy nauczania języków obcych stosowane w Polsce przedstawione zostały przez lektorki języka angielskiego: panią Katarzynę Gaweł oraz panią Monikę Waloszczyk.

Metody i formy kształcenia osób dorosłych w zakresie ICT, a także bariery z tym związane omówiła pani Elżbieta Bowdur – Regionalny Koordynator ECDL.

Wiele czasu poświęcono także na dyskusję poświęconą wdrażaniu projektu zarówno w wymiarze merytorycznym jak i organizacyjnym. Określono także harmonogram kolejnych spotkań oraz prac nad opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych metod kształcenia i aktywizacji osób 50+.

Na zakończenie wizyty wszyscy goście zagraniczni zostali zaproszeni do zwiedzenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach, gdzie mieli możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną ZDZ Katowice oraz poznać praktyczne aspekty pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi.

II spotkanie międzynarodowe w Ostrawie (9 - 10 marca 2015r.)

W dniach 9 -10 marca 2015 roku odbyło się drugie spotkanie robocze partnerów w ramach projektu „Europa 50 Plus”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji zaangażowanych w realizację projektu tj. ZDZ Katowice, ALVIT - inovace a vzdělávání s.r.o. z Republiki Czeskiej, CESIE w Włoch oraz wisamar Bildungsgesellschaft z Niemiec, a także zaproszeni eksperci zewnętrzni.

W trakcie spotkania przedstawiciele ALVIT - inovace a vzdělávání s.r.o. przedstawili czeskie doświadczenia w zakresie aktywizowania i kształcenia osób po 50 roku życia. W ramach wizyty studyjnej odwiedzono Politechnikę Ostrawską (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) gdzie zapoznano się z praktycznymi aspektami kształcenia w zakresie obsługi komputera w ramach tzw. uniwersytetu trzeciego wieku.

Druga część spotkania poświęcona była przede wszystkim dyskusji dotyczącej opracowywania pierwszych – ogólnych założeń metodologii nauczania języków obcych i podstaw ICT w grupie osób po 50 roku życia oraz wyznaczono zadania do realizacji przed kolejnym spotkaniem partnerów w Palermo.

I szkolenie międzynarodowe w Palermo (4 - 8 maja 2015r.)

W dniach 4 -8 maja 2015 roku odbyło się pierwsze szkolenie międzynarodowe w ramach projektu „Europa 50 Plus”. W spotkaniu wzięło udział po 4 przedstawicieli wszystkich organizacji zaangażowanych w realizację projektu tj. ZDZ Katowice, ALVIT - inovace a vzdělávání s.r.o. z Republiki Czeskiej, CESIE w Włoch oraz wisamar Bildungsgesellschaft z Niemiec.

Podstawowym celem szkolenia było zapoznanie się ze stosowaną przez CESIE metodą aktywizacji osób dorosłych RMA (Reciprocal Maieutic Approach & individualization of learning objectives). Udział w szkoleniu będzie certyfikowany dokumentem Europass Mobility. RMA jest dialektyczną metodą badania i samoanalizy promującą poczucie odpowiedzialności jednostki w społeczeństwie. Proces majeutyczny koncentruje się na zdolności do odkrycia potencjału jednostki i kreatywności.

W trakcie spotkania przedstawiciele CESIE przedstawili także włoskie doświadczenia w zakresie aktywizowania i kształcenia osób po 50 roku życia.

Spotkanie było także kolejną okazją do pogłębionej dyskusji, analizy i wniosków. Uczestnicy (nauczyciele języków obcych i technik komputerowych) przygotowali opis stosowanych w swojej praktyce metod według wzoru opracowanego po spotkaniu w Ostrawie. Omówiono wspólnie zaproponowane metody, uściślono jakich wymagają środków i pomocy dydaktycznych oraz jakie powinny być zapewnione warunki techniczne i sprzętowe by móc je wdrożyć do testowania. Dokonano wstępnego wyboru metod, które będą testowane oraz metod, które nie będą testowane ale zostaną zamieszczone w Przewodniku po metodach jako rekomendowane przez partnerstwo metody alternatywne, jak Określono także wstępnie dla każdej metody jak długi powinien być czas testowania oraz ile i jak liczne powinny być grupy uczestników testów biorąc pod uwagę dostępność i możliwości czasowe, techniczne i finansowe partnerów.

 

II szkolenie międzynarodowe w Lipsku (29 czerwiec - 3 lipiec)

W dniach 29 czerwca - 3 lipca 2015 roku odbyło się drugie szkolenie międzynarodowe w ramach projektu „Europa 50 Plus”. W spotkaniu wzięło udział po 4 przedstawicieli wszystkich organizacji zaangażowanych w realizację projektu tj. ZDZ Katowice, ALVIT - inovace a vzdělávání s.r.o. z Republiki Czeskiej, CESIE w Włoch oraz wisamar Bildungsgesellschaft z Niemiec.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy zapoznali się z metodami aktywizacji osób starszych ProfilPass. Metoda ProfilPass posiada akredytację Instytutu Edukacji Dorosłych i jest wykorzystywana na potrzeby pracy z ludźmi dorosłymi należącymi do defaworyzowanych grup społecznych.

Ponadto, dokonano ostatecznego wyboru metod, które będą testowane zarówno w zakresie języków obcych jak i ICT. Ustalono także zakres i szatę graficzną przewodnika metodycznego.