Oferta kursowa - cdun

Kursy

Nazwa kursu Cel Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Trening z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą wiedzę z zakresu psychologicznego podejścia do kwestii konfliktu poprzez strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz metody unikania takich sytuacji.

12 150 zł TRWA NABÓR
Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym Przekazanie wiedzy z zakresu sprawowania szeroko rozumianej opieki nad dzieckiem do lat 3, dzięki czemu przyszli wolontariusze będą mogli wspierać opiekunów dzieci w sprawowaniu funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Kurs adresowany jest do osób planujących podjąć pracę wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym lecz nie posiadających wymaganych kwalifikacji – pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego i doświadczenia zawodowego (co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3).

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 32/2014 z dnia 18 września 2014r.
40 360 zł TRWA NABÓR
Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy - szkolenie dla dyrektorów szkół Uczestnicy kursu nabędą wiedzę z zakresu zmian wprowadzonych w prawie oświatowym i prawie pracy, w tym awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, urlopów, zmian dotyczących zatrudnienia nauczycieli oraz najistotniejszych kwestii związanych z prowadzeniem szkoły.
6 195 zł TRWA NABÓR
Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy - szkolenie dla nauczycieli i rad pedagogicznych Uczestnicy kursu nabędą wiedzę z zmian wprowadzonych w prawie oświatowym i prawie pracy, w tym w zakresie zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, czasu pracy nauczycieli, urlopów, uprawnień oraz zmian dotyczących zatrudnienia.

Cena dla grupy poniżej 20 osób: 2000 zł
Cena dla grupy powyżej 20 osób: 2750 zł
4 2 000 zł TRWA NABÓR
Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych Uczestnicy kursu nabędą wiedzę z zakresu zmian w finansowaniu zadań oświatowych, dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej, dotowania z budżetów samorządów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych oraz finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 3 195 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami praktycznej realizacji żywienia zbiorowego
w placówkach oświatowo-wychowawczych. Zdobycie wiedzy dotyczącej planowania i sposobów przygotowywania racjonalnych, zbilansowanych posiłków oraz oceny ułożonych jadłospisów zgodnie z wymogami SANEPIDU oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
6 180 zł TRWA NABÓR
Podstawy wiedzy z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do zgodnego z prawem zarządzania placówkami oświatowymi, a także zapoznanie się z nowelizacją przepisów prawnych z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy. 8 80 zł TRWA NABÓR
Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Sposób zakończenia kursu:
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
Uzyskanie przygotowania pedagogicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 150 1 500 zł TRWA NABÓR
Emisja głosu

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Doskonalenie umiejętności zawodowych, poprzez wykonywanie ćwiczeń głosowych usprawniających pracę nauczyciela/wykładowcy itp. 5 140 zł TRWA NABÓR
Elementy wychowania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w kontekście problemów i zagrożeń współczejsnej cywilizacji Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu m.in. zagrożeń cywilizacyjnych i uzależnień, w tym umiejętnego rozpoznawania ich symptomów oraz profilaktyki w tym zakresie, a także pracy z dziećmi w rodzinie zastępczej w kontekście problemów i zagrożeń współczesnej cywilizacji. 18 180 zł TRWA NABÓR