Andragogika

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyż- szych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych, pracowników zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych, zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego. Student uzyskuje uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia osób dorosłych. Uzyskane kompetencje są wskazane przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO czy innych publicznych oraz prywatnych instytucji organizujących szkolenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 60 godzin praktyki), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

 

CZAS TRWANIA:

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

 

PROGRAM:

Moduł I:

1. Teoretyczne podstawy andragogiki.

2. Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki.

3. Prawo oświatowe.

4. Psychologia rozwojowa dorosłych.

5. Dydaktyka nauczania dorosłych – style, strategie, i metody uczenia się człowieka dorosłego.

6. Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych.

7. Higiena i emisja głosu.

Moduł II:

1. Metody i techniki pracy trenera-andragoga.

2. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej.

3. Techniki pracy warsztatowej.

4. Organizacja procesu doskonalenia dorosłych.

5. Praca socjalna z dorosłymi.

6. Trening interpersonalny.

7. Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

8. Praktyka zawodowa – 60 godz.

 

Czesne za semestr: 1200 zł (2 semestry)

 

Zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl