Oferta kursowa - cdun

Kursy

Nazwa kursu Cel Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Edukacja dorosłych

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Poszerzenie wiedzy z zakresu procesów kształcenia ustawicznego i dydaktyki dorosłych. Rozwijanie podstawowych kompetencji pedagogicznych w zakresie organizowania i prowadzenia edukacji ustawicznej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych osób dorosłych. Planowanie procesu dydaktycznego w kształceniu dorosłych na odległość. Zwiększenie umiejętności prowadzenia grupy dorosłych. Zapoznanie z najnowszymi metodami kształcenia dorosłych. 64 700 zł TRWA NABÓR
Doradztwo zawodowe Udzielenie doradztwa dot. poruszania się po rynku pracy, w tym: przygotowania profesjonalnego CV, listu motywacyjnego; zachowania się podczas rozmowy oraz negocjacji z potencjalnym pracodawcą.

UWAGA:
Szczegółowa tematyka oraz ilość godzin doradztwa dostosowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników.
6 120 zł TRWA NABÓR
Gimnastyka umysłu - metody skutecznego i szybkiego zapamiętywania Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z procesami szybkiego przyswojenia wiedzy z zastosowaniem mnemotechnik. Uczestnicy kursu podczas zajęć wykonują szereg ćwiczeń oraz biorą udział w zabawach dydaktycznych, które pomogą im opanować umiejętności szybkiego uczenia się i efektywnego zapamiętywania.
7 70 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

Sposób zakończenia kursu:
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego-podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 roku. Dz.U. nr 84, poz. 779.
Program Ramowy Ministerstwa Edukacji Narodowej - Warszawa, sierpień 1999 rok. 210 1 400 zł TRWA NABÓR
Ochrona danych osobowych

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Cel edukacyjny:
Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat zmian w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w 2018 r. i nowych obowiązkach wynikających z tych przepisów, w szczególności dotyczących:
- zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do aspektów prawnych
- nowych obowiązków administratora danych osobowych
- konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych
- możliwości i sposobów poprawy bezpieczeństwa danych osobowych
6 300 zł TRWA NABÓR
Obsługa tablicy multimedialnej

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Nabycie umiejętności w wykorzystaniu tablicy interaktywnej w procesachadydaktycznych z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. Praktyczne opanowanie wykorzystanie tablicy interaktywnej z użyciem tabletu bezprzewodowego 5 80 zł TRWA NABÓR
Nowy System Informacji Oświatowej (SIO) Uczestnik kursu nabędzie wiedzę oraz umiejętności związane z aktualnymi przepisami w zakresie zmodernizowanego SIO oraz jego stosowania, w tym ogólne funkcjonowanie Systemu Informacji Oświatowej, obowiązki i odpowiedzialność dyrektora za sprawozdania, kontrola poprawności wprowadzania danych do sprawozdania. 5 300 zł TRWA NABÓR
Nowoczesne metody kształcenia dorosłych

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu po złożeniu egzaminu przed Komisją powołaną przez Prezesa ZDZ.
Podstawowym celem kursu jest nauczenie słuchaczy - wykładowców przygotowywania jednostek lekcyjnych, przeprowadzania zajęć z użyciem metod aktywizujących oraz sprawdzania efektywności szkolenia. 40 400 zł TRWA NABÓR
Cyberprzemoc - zjawisko i przeciwdziałanie Głównym celem szkoleń/warsztatów jest omówienie i przyswojenie wiedzy z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych zwłaszcza cyberprzemocy.

Szkolenia/warsztaty skierowane są do następujących grup:

1. Kadry dydaktycznej - poruszają one tematykę prawidłowej konwersacji z ofiarą cyberprzemocy, jej świadkami a także sprawcą. Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy dot. mi.in.: analizowania powstałej niebezpiecznej sytuacji bądź potencjalnych zagrożeń i prawidłowego omówienia ich z klasą; działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy w szkole; stosowania procedur reagowania na cyberprzemoc w szkole.

2. Rodziców oraz uczniów - poruszają one tematykę związaną z zagrożeniami i pułapkami jakie mogą czekać na ich dzieci w internecie. Podczas warsztatów zostaną omówione symptomy uzależnienia od intenetu oraz zagrożenia jakie niosą za sobą hejt i stalking. Przedstawione będą aspekty prawne odpowiedzialności dorosłych i młodzieży oraz sposoby i metody zabezpieczeń w sieci.


Zajęcia w zależności od potrzeb będą prowadzone przez
doświadczonych psychologów i pedagogów, a także inne osoby zawodowo związane z tematyką przestępczości.

L. godzin dostosowana może zostać do potrzeb danej grupy słuchaczy.
5 140 zł TRWA NABÓR